مبحث حرکت یکنواخت

حجم فایل : 592.4 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 18
بنام خدا فیزیک پیش دانشگاهی
مبحث:حرکت یکنواخت حرکت یکنواخت : اگر متحرکی روی یک خط راست با سرعت ثابت حرکت کند ، حرکتش یکنواخت خواهد بود و معادلات آن به
صورت زیر می باشد : معادله جابه جایی – زمان معادله مکان – زمان مکان اولیه سرعت متحرک نمودارهای حرکت یکنواخت t V t V t t x x دوچرخه سواری فاصله 90کیلو متری مستقیم بین دو شهر را در مدت 4/5ساعت می پیماید وی با سرعت ثابت 24 کیلومتر بر ساعت رکاب می زند ، اما برای رفع خستگی توقف هایی هم دارد ، مدت کل توقف او چند دقیقه است ؟ تست حرکت توقف کل حرکت توقف حل: دو متحرک با سرعت های و هم زمان از یک شهر به سمت شهر دیگری در فاصله
حرکت می کنند . حداکثر فاصله این دو متحرک در طول مسیر چند متر می شود ؟ تست حل: حد اکثر فاصله دو متحرک هنگاهی رخ می دهد که متحرک سریع تر به مقصد رسیده باشد . سریع تر کندتر حرکت نسبی:

هر گاه دو متحرک هم زمان و جدا از هم شروع به حرکت کنند می توان از حرکت نسبی استفاده نمود به این معنی که یک متحرک را ثابت فرض کنیم و سرعت متحرک دیگر را به گونه ای در نظر بگیریم که حرکت این دو متحرک نسبت به هم مشابه قبل باشد . نسبی 2 به 1 هم جهت نسبی 2 به 1 در خلاف جهت دو قطار در فاصله ی 1200 متری از هم قرار دارند .هم زمان با سرعت های 20 و 40 متر بر ثانیه به سمت هم حرکت می کنند. تا لحظه رسیدن به یک دیگر قطار تندتر چند متر جا به جا شده است ؟ تست حل: تند تر نسبی نسبی فاصله دو قطار 60کیلومتر است و با سرعت 20 و 40 کیلومتر بر ساعت به سمت یک دیگر حرکت می کنند. پرنده ای با سرعت 50کیلومتر بر ساعت بین دو قطار به طور مرتب رفت و برگشت می کند . پس از رسیدن دوقطار به هم پرنده چه مسافتی را طی کرده است ؟ تست حل: نسبی نسبی پرنده دو اتومبیل با سرعت های و در مسیر مستقیم و در خلاف جهت یک دیگر به سمت هم حرکت می کنند . اگر اتومبیل ها در مبدأ زمانی در 100 متری هم باشند در چه بازه ی زمانی فاصله ی آن ها از یکدیگر کمتر از 50 متر می شود ؟ تست حل: نسبی نسبی قطاری به طول 200 متر با سرعت در حال حرکت است .پشت سر آن قطار دیگری به طول 300 وبا سرعت و در همان جهت حرکت می کند . اگر ابتدای این قطار از انتهای قطار اول 500 متر فاصله داشته باشد چند ثانیه طول می کشد تا قطار سریعتر کاملا از قطار کندتر عبور کند ؟ تست حل: B A 300 200 500 B 300 200 A نسبی نسبی پایان...